Falkberget-Ringen - Årsmelding


ForsideForside  Falkberget-RingenFalkberget-Ringen  Om dikterenOm dikteren  Dikter-museetDikter-museet  Bøker og hefter om Johan FalkbergetBøker og hefter om Johan Falkberget  ArkivArkiv
 

Informasjon

Årsmøte

Seminar

125-årsjubileum 2004

An-Magritt-treff 2004

Falkberget-Nytt

Bli medlem

Småskrifter

Vedtekter

Styret

Årsmelding
  - Årsmelding 07 - 09
  - Årsmelding 03-05
  - Årsmelding 07 - 09
  - Årsmelding 01-03
  - Årsmelding 99-01

Gjestebok


Årsmelding 03-05
 
Melding fra styret for perioden okt. 2003 – nov. 2005


Styret har i perioden fra årsmøtet i 2003 bestått av følgende:
Leder: Jon Ryen, Rugeldalen, 7372 Glåmos
Nestleder: Rolf Engan, Slettrøstet, 7380 Ålen
Styremedlem: Knut Flagestad, Hovsletta, 7380 Ålen (valgt av Holtålen kommune).
Styremedlem: Liv Marie Engan, Mælan, 7374 Røros (valgt av Røros kommune).
Styremedlem: Anders Sakrisvoll, 7370 Brekkebygd
Styremedlem: Randi Gran Tørring, 7374 Røros.
Varamedlemmer:
Randi Kirkbakk, 7374 Røros
Wenche Klemmetvold, 7374 Røros
Stein Harry Angen, 7380 Ålen (valgt av Holtålen kommune)
Kjell T. Olsen, 7374 Røros (valgt av Røros kommune)


I perioden har det vært 6 ordinære styremøter; 3 møter i 2004 og 3 møter i 2005.
De fleste prosjektene i jubileumsåret 2004 ble organisert med utgangspunkt i jubileumskomiteen hvor styret i Falkberget-Ringen var representert med Jon Ryen og
Randi Gran Tørring. Dette er forklaringen på at relativt få styremøter ble avholdt i Falkberget-Ringen i jubileumsåret..
At det er holdt så få styremøter i 2005 er ikke tilsiktet, men flere forhold har vært årsak til at styremøter høsten 2005 er blitt utsatt. Styret regner med å ha ett styremøte til før nyttår.


Styret ønsker å gi en oversikt over arrangment og tiltak som har funnet sted i perioden siden forrige årsmøte. Mange av prosjektene i jubileumsåret 2004 var samarbeidsprosjekter hvor Falkberget-Ringen var delaktig på forskjellig slags vis.
I oversikten nedenfor er også tatt med prosjekter hvor andre enn Falkberget-Ringen og Jubileumskomiteen for 2004-årsjubileet var ansvarlig.
Vi mener det er nyttig å ha en fyldigst mulig oversikt over hva som har funnet sted av tiltak knyttet til Johan Falkberget og hans forfatterskap i denne perioden.

Denne meldingen blir tilgjengelig på Falkberget-Ringens hjemmesider. Styret er interessert i at oversikten blir supplert med flere opplysninger, og ber medlemmer og andre interesserte gi beskjed til Falkberget-Ringen.
125-årsjubileet for dikterens fødsel i 2004.
Følgende komité ble oppnevnt for jubileet: Ole Bjarne Bekkos (leder), Berit Bakosgjelten, Jon Ryen, Randi Gran Tørring, Aage Aas og Tor Inge Mølmann som sekretær. Berit Bakosgjelten ba seg fritatt fra vervet våren 2003.
Falkberget-Ringen var altså representert ved J. Ryen og R. G. Tørring.

Tilskudd til Falkberget-jubileet.
Røros kommune v/hovedutvalget for kultur ga et tilskudd på kr. 75.000,- til jubileet,
mens Sør-Trøndelag fylke ga kr. 15.000,- til Falkberget-seminaret.

Falkberget-Nytt 2004
Falkberget-Nytt nr. 10 ble utgitt i januar 2004. Av artiklene nevnes: Vaskarryss på 98
v/ Rolf Engan, Kongens gruve v/Anders Sakrisvoll, Falkberget i Storbritannia og Nord-Amerika v/ Ann Schmiesing, Frimuereren Falkberget v/ Harald Forodden, Dramatisering av Den fjerde nattevakt som norsk særemne v/ Thorbjørn Aamaas.

Falkberget-stipend
Jubileumskomiteen tok initiativet til opprettelse av et Falkberget-stipend på kr. 25.000,-.
Følgende var bidragsytere: RørosBanken, Røros kommune, Fjellheimen Forlag og Revisorkonsult. AS.
Jubileumskomiteens forslag til statutter ble forelagt Falkberget-Ringen til uttalelse.
Statuttene ble endelig vedtatt av Hovedutvalget for kultur 22. sept. 2004.

Stipendkomiteen besto av: Ole Jørgen Kjellmark (Røros kommune), Aage Aas (repr. for giverne), Jon Ryen (Falkberget-Ringen). Sekretær: Tor Inge Mølmann.

Første tildeling av Falkberget-stipendet gikk til komponisten Gisle Kverndokk, skaperen av operaen ”Den fjerde nattevakt”. Prisen ble overrakt Kverndokk av Jon Ryen i Røros
Kirke under Vinterfestspill i Bergstaden lørdag 12. mars 2005.

Den fjerde nattevakt - som teater.
En spesialoppsetning av ”Den fjerde nattevakt” i regi av Isegran Kultur v/Wenche Mortensen ble første gang vist på Røros i forbindelse med årsmøtet i Falkberget-Ringen
i sept. 2003. Forestillingen gjennomføres med to skuespillere (Ida Fredriksen og Terje Brevik) og én musiker (Espen Leite).
Som et ledd i markeringen av Falkberget-jubileet ble denne forestillingen siste uka før påske 2004 vist for ungdomstrinnet ved Tolga, Os, Røros, Brekken og Hov skole. I tillegg var det en ekstra forestilling for elevene ved Røros vg. skole. Til sammen 5 forestillinger.
Senere ble det vist to forestillinger under Falkberget-dagene 2004.

I oktober 2003 ble forestillingen framført i Longyearbyen på Svalbard, og samtidig ble utstillingen til P. S. Dahl og Borgos vist i Longyearbyen (personer/figurer fra Den fjerde nattevakt).
I løpet av 2003 og 2004 er forestillingen gjennom Den kulturelle skolesekken vist i alle regionene i Østfold (ca 60 forestillinger). Forestillingen har også gjestet Drammen og Moss, og den ble vist for Kvinnelig Leseselskap i Fredrikstad i mars 2005. Endelig var det fire forestillinger under Olavsdagene i Sarpsborg ultimo juli 2005.

Den fjerde nattevakt – som opplesning
For første gang på Røros ble boka ”Den fjerde nattevakt” lest i sin helhet i Røros kirke.
Initiativet ble tatt av Jubileumskomiteen og Falkberget-Ringen. Arrangementskomiteen besto av: Rutt-Karin Engzelius, Gunhild Falkberget, Tor Inge Mølmann, Jon Ryen og Kjell Andreas Tørring.
Gunhild Falkberget ga uvurderlig hjelp ved at vi fikk benytte samme ”kjøreskjema” for opplesningen som tidligere ble brukt i Nidarosdomen.

Opplesningen startet skjærtorsdag kl. 19.00 og ble avsluttet langfredag kl. 08.15. 32 opplesere hadde da vært i aksjon.


Falkberget-dagene 30.09. – 03.10.04 inkludert Falkeberget-seminaret 30.09. – 02.10.04.
Falkberget-dagene ble åpnet med en markering ved Falkberget-statuen med tale av fylkesmann Kåre Gjønnes.
Falkberget-seminaret med hovedtemaet ”Falkbergets verdisyn” hadde følgende foredragsholdere/kåsører: Sturle Kojen, Vigdis Ystad, Otto Hageberg, Kristin Brudevoll, Ugnius Mikucionis – Litauen, Ilze Kacevska – Latvia, Per Thomas Andersen, Rolv Nøtvik Jakobsen, Leif Mæhle, Harald Berntsen og Per Edgar Kokkvoll. Dessuten bød seminaret på ovennevnte teaterforestilling i regi av Isegran Kultur, videofilm ved Stig Aspaas og Svein Eggan: ”Han gikk med vinden. Johan Falkberget. Glimt fra et mangfoldig liv”, filmene An-Magritt ”Eli Sjursdotter” og besøk i Rugeldalen.

Falkberget-kvelden i Storstuggu lørdag 2. okt. hadde mange kunstneriske innslag. Festtalen ble holdt av Helge Nordahl.

Falkberget-dagene ble avsluttet søndag 3. okt. med Falkberget-utstilling i RørosBanken,
Åpning av Falkberget-utstilling på Galleri Låven, og åpent tilbud om omvisning på Ratvolden og Falkberget. Hovedarrangementet søndag var festgudstjenesten i Røros kirke. Foruten pilegrimsprest Arne Bakken medvirket også prost Kirsten Almås og sogneprest Kjell Andreas Tørring.

Bok av Sturle Kojen
På 125-årsdagen for dikterens fødsel var det bokslipp for Sturle Kojens ”Bergmannen eier drømmen. Historie, tradisjon og samtid i Johan Falkbergets verden”. Dette er ei bok i A5-format på 74 sider.

Spesialnummer av Fjeld-Ljom
Pressemuseet Fjeld-Ljom i samarbeid med Falkberget-Ringen utga et spesialnummer
trykt i blysats i pressemuseet i anledning 125-årsjubileet for dikterens fødsel 30. sept. 2005.

An-Magritt på Trøndelag Teater
Teatersjef Cathrine Telle ga tidlig tilbakemelding til jubileumskomiteen om at hun skulle gjøre det som sto i hennes makt for å få satt opp igjen musikkversjonen av ”An-Magritt” på Trøndelag Teater i jubileumsåret 2004. Teatersjefen holdt hva hun lovet, og teatret leverte en glitrende oppsetting med premiere torsdag 4. nov. 2004.
I 2004 ble det spilt 47 forestillinger med i alt 20 061 tilskuere.
I 2005 ble det spilt 25 forestillinger med i alt 9 392 tilskuere.
Totalt 29 453 tilskuere så An-Magritt-forestillingen.

An-Magritt-treff i Trondheim
Åse Berg organiserte et nytt An-Magritt-treff i Trondheim lørdag 6. nov. 2004.

Prosjektet ”Vinterens barn”. Dramatisering av Christianus Sextus.
I 2004 og 2005 har Wenche Mortensen, Thomas Hellberg og Tor Inge Mølmann arbeidet med prosjektet ”Vinterens barn”. Strategien for prosjektet er endret noe etter hvert. Vi arbeider med finansiering av første trinn i prosjektet, dramatisering av trilogien.
Til nå har BLILYST gitt tilsagn om kr. 110.000,- i støtte til arbeidet med dramatisering.
Avklaring av rettighetsspørsmålene arbeides det også med. Onsdag 23. november var
Wenche Mortensen, Sturle Kojen og Tor Inge Mølmann på møte i Aschehoug Forlag
med rettighetssjef Lars Alldén angående spørsmålene om rettigheter i forhold til dette prosjektet.

Falkberget-Nytt 2005
Falkberget-Nytt nr. 11 ble utgitt i juli 2005. Av artikler nevnes: Om ”Vinterens Barn”
v/T.I. Mølmann, ”1905 Johan Falkberget 2005” v/Hans Svenne,” Christianus Sextus” som lydbok” , Falkberget-jubileum 2004 v/Anders Sakrisvoll, Møte med kulturmennesket Kirsti Aasen v/ Kjersti Gullvåg Hasle.

Felles teaterprosjekt for Tolga, Os, Røros og Holtålen kommuner.
Etter initiativ fra de fire kulturkontorene ble det igangsatt et felles teaterprosjekt som et ledd i Falkberget-jubileet. Prosjektet ble imidlertid ett år forsinket. I vårsemesteret 2005
Ble det gjennomført et teaterkurs for tiendeklassingene ved Tolga, Os, Røros, Brekken og Hov skoler. Fire skoler fikk delta i arbeidet med å arbeide fram teaterforestillinger hsøten 2005. Tolga og Os skoler arbeidet med ”Bør Børson”, mens Brekken og Hov skoler arbeidet med ”An-Magritt”. Det endelige produktet ble vist i Storstuggu med skoleforestilling mandag 31. oktober og åpen forestilling tirsdag 1. november 2005.
Prosjektet fikk et tilskudd på kr. 110.000 fra Den kulturelle skolesekken sentralt, og i tillegg har de fire kommunene hver bevilget kr. 15.000,-.Operaen ”Den fjerde nattevakt”
Premieren fant sted i Den Norske Opera lørdag 5. november 2005. Syv forestillinger er
Spilt til og med onsdag 23. november. Nå gjenstår tre forestillinger: 4. , 5. , og 7. jan. 2006. Operaen har fått gode kritikker, og vil uten tvil ha veldig stor betydning for å holde Falkbergets forfatterskap levende.


Nytt spesialnummer av Fjeld-Ljom
Pressemuseet Fjeld-Ljom i samarbeid med Falkberget-Ringen utga til premieren på operaen 5. nov. et spesialnummer av Fjeld-Ljom trykt i blysats. 800 eksemplar av avisa ble sendt til Den Norske Opera, som la avisa inn i programmene som ble solgt. Den Norske Opera v/informasjonssjef Inger Schedell Flattum har uttrykt begeistring for avisa og har takket for vårt bidrag.
Avisa er sendt alle medlemmene i Falkberget-Ringen sammen med kontingentkrav for 2005.

Andre Falkberget-arrangement og tiltak.

Kvitsund vid. skole – satte opp ”Den fjerde nattevakt” – november 2003.

Kampen kirke 7. mars 2004 – Falkberget-kveld m/bl.a. Leif Mæhle og Sven Nyhus.
Sogneprest Kirsti Aasen organiserte denne kvelden.

Kongsberg kirke – omtrent samme program som i Kampen kirke.

Organisert busstur til An-Magritt-forestilling på Trøndelag Teater arrangert av
”Jenteløpet An-Magritt” i Ålen.

Telemark Kyrkjeakademi – Falkberget-kveld på Notodden med foredrag av Helge Nordahl 9. mars 2005.

Kunstutstilling i Holmestrand 3. juni 2005. Gunnhild Heggtveit Kjellsen med kåseriet
”Glimt inn i Falkbergets Rike”.

Falkberget-seminar 3.-4. aug. 2005 organisert av Eiliv Grue. Ca 20 deltakere. Anders
Sakrisvoll var en av kåsørene under seminaret.

100-årsmarkering av unionsoppløsningen. Norsk-svensk seminar i Vauldalen 24. sept. 2004. Rolf Engan holdt en introduksjon om Falkberget og framførte senere en tale av Johan Falkberget holdt på grensestevnet i 1935.

Sandefjord 14. sept. 2005. Helge Nordahl holdt foredrag om Johan Falkberget.

Horten 29. sept. 2005. Helge Nordahl holdt foredrag om Johan Falkberget.

I okt. 2005 holdt Rolf Engan foredrag om Johan Falkberget for lærerstaben ved Egge videregående skole, Steinkjer. Foredraget ble holdt på Røros vid. skole.
 

Kommentarer? Spørsmål? Send e-post til Falkberget-Ringen, Åse Berg.